Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent sinds kort zes diensten ondersteuningsplan (DOP’s). Personen met een (vermoeden van) handicap kunnen gratis bij deze diensten terecht met vragen rond hun mogelijkheden binnen het bestaande hulpverleningsaanbod.

Het VAPH wenst bijkomende middelen te investeren voor de samenwerking tussen diensten ondersteuningsplan (DOP) enerzijds en diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg anderzijds. Deze diensten kunnen immers een belangrijke rol spelen in de uitwerking van inclusieve zorgplannen voor personen met een handicap.

 

Vanaf 2013 zal binnen de regelgeving op de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg voorzien worden dat deze diensten, als ze mee instappen in een ondersteuningsplan, afgeleverd door een DOP, voor een persoon met een handicap, tijdelijk extra middelen kunnen toegekend krijgen. Na een inloopperiode zal de subsidiering dan weer op het normale niveau worden teruggebracht, en kunnen de middelen voor andere personen/gezinnen worden ingezet. 

Bijkomend zijn er voor 2013 éénmalige extra middelen voorzien om de samenwerking tussen de DOP’s  en de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg te stimuleren. 

De Welzijnskoepel tekende mee de projectaanvraag voor deze éénmalige extra middelen in 2013. De aanvraag is ingediend door DOP Halle-Vilvoorde.

 

 

Wat doet een DOP? 

De DOPS’s ondersteunen personen met een handicap bij de versterking of oprichting van hun netwerk. In overleg met de zorgvrager en zijn netwerk, stelt de dienst een ondersteuningsplan op. Hierbij wordt vertrokken vanuit de individuele wensen en toekomstperspectieven van de persoon met een handicap. In dit plan wordt gestreefd naar zo inclusief mogelijke oplossingen. Mantelzorg en andere diensten zoals poetshulp, thuisverpleging en dergelijke maken –zoveel als wenselijk en haalbaar- deel uit van dit plan. 

Voor wie?

Zowel minderjarigen als meerderjarigen die nog geen opvang of begeleiding krijgen van een dienst of voorziening erkend door het VAPH kunnen een beroep doen op een DOP. Ze moeten nog niet noodzakelijk ingeschreven zijn bij het VAPH, maar ze dienen minimaal een attest van een arts of een multidisciplinair team (MDT) voor te leggen omtrent het (vermoeden van) hun handicap. Hun zorgvragen kunnen al dan niet bij de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) geregistreerd worden. 

 

Contact: 

DOP Halle-Vilvoorde

Regioteam Halle-Vilvoorde

Lut Vandenbergh, directrice

Hendrik Ghyselenstraat 26-28

1750 Lennik

T 02 460 69 60

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.