Projectaanvraag Geïntegreerd breed onthaal.

Periode 2020-2025

Het project richt zich in een eerste fase naar de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar (baby’s, peuters en kleuters) met een welzijnsnood.  Dit project dat goedgekeurd werd bij besluit van de secretaris-generaal tot toekenning van een subsidie van de Vlaamse gemeenschap voor het jaar 2019 aan het OCMW Grimbergen in het kader van de projectoproep geïntegreerd breed onthaal – lokaal sociaal beleid 2019 dd. 07 juni 2019 werd uitgerold vanaf juni 2019. Deze aanvraag beoogt de verderzetting, intensifiëring en verbreding van het GBO voor de periode 2020-2025. 

 

Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

In de eerstelijnszone Grimbergen heeft het veranderteam en het veranderforum al gewerkt aan een breed gedragen missie en visietekst:

1. De eerstelijnszone regio Grimbergen is een samenwerkend netwerk van partners. We willen een toegankelijke, transparante en integrale hulp- en dienstverlening faciliteren op het vlak van welzijn en gezondheid voor alle mensen in de regio.
2. We streven naar een betere afstemming tussen de verschillende zorg-, hulp- en dienstverleningspartners. We doen dit door alle professionele en niet-professionele actoren te verenigen en te verbinden. We bundelen krachten en expertise om efficiënt op multi- en interdisciplinair niveau samen te werken.
3. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staat bij ons centraal. We benaderen hem/haar respectvol als een uniek persoon met zijn/haar eigenheid, mogelijkheden en krachten. We willen hem/haar maximaal kansen bieden om te kunnen ontwikkelen als individu en te participeren in de samenleving. We verliezen hierbij de mensen uit zijn/haar omgeving niet uit het oog en houden rekening met hun draagkracht.

Gezien de inbedding van het GBO in de eerstelijnszone zal vertrokken worden vanuit de missie/visie van de eerstelijnszone.

We zien het GBO forum als de uitgelezen plaats om participatief samen met alle betrokken basismedewerkers van de drie kernpartners deze breed geformuleerde missie en visietekst te vertalen naar de concrete realiteit van het GBO samenwerkingsverband.

In deze missie en visie zullen we ook de werkingsprincipes een plaats geven: hoe werken we proactief, outreachend, welke duidelijke en transparante afspraken kunnen we maken, hoe doen we aan kennisdeling, welke investeringen doen we, hoe zorgen we voor gezamenlijke competentieversterking? Doordat we deze principes vorm zullen geven binnen deze missie en visie, kan op termijn het concept GBO toegepast worden op eender welke doelgroep.

 

Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Het project werkt gestructureerd op drie niveaus:

De GBO-stuurgroep dat het ganse proces aanstuurt. De GBO-stuurgroep bestaat uit één afgevaardigde beleidsmedewerker van het CAW, de maatschappelijke diensten binnen de mutualiteiten, de OCMW’s van Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Londerzeel en Wemmel (= de drie kernpartners). De stuurgroep komt maandelijks samen.

Het GBO-team, dat uit één à twee basiswerkers van de kernpartners bestaat, startte op 26 september 2019 met samenkomsten om de twee weken.                                                                                                                 

Het GBO-team heeft volgende opdrachten: bespreken van concrete casussen, signaalfunctie/input leveren aan de GBO-stuurgroep, elkaars organisatie beter leren kennen zeker wat onthaalmodellen betreft om op termijn te komen tot één geïntegreerd onthaalmodel en intakeformulier. Hiertoe stelt elke basiswerker zijn eigen organisatie voor en deelt relevante schriftelijke informatie zoals het eigen intakeformulier en/of uitgeschreven processen. Om de samenwerking/communicatie te stroomlijnen zal in de toekomst gebruik gemaakt worden van één gedeeld digitaal platform, microsoft teams. De implementatie ervan is in 2020 voorzien. 

Het GBO-team startte in een eerste fase met het bespreken van bestaande en complexe casussen. Door de interactie tussen de kernpartners in het GBO team op basis van concrete dossiers ontwikkelen we op termijn een overzicht van de basisrechten specifiek voor deze doelgroep, met daarin een bijzondere focus op die basisrechten die het meest impact hebben op de leefsituatie van onze doelgroep. Dit luik krijgt niet enkel vorm door middel van interactie, maar ook door effectief de doelgroep hierin te laten participeren. (zie infra)

Vanaf 18 november 2019 kunnen netwerkpartners zoals de lagere scholen, CLB, jeugdpolitie en Kind & Gezin kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar effectief aanmelden. De basiswerkers lichten voorafgaandelijk de GBO-werking toe aan deze netwerkpartners tijdens persoonlijke contacten, schriftelijk en/of op bestaande lokale overlegplatformen. Deze bekendmaking verloopt gestructureerd aan de hand van een opgesteld communicatieplan.  

De netwerkpartners krijgen ook de nodige instrumenten/methodieken om de toeleiding mogelijk te maken. Dit gaat om een: folder, aanmeldingsformulier en privacyverklaring. Deze documenten zijn gedragen tot stand gekomen door een herhaalde bespreking/wisselwerking tussen het GBO-team en de GBO-stuurgroep. Het is de netwerkpartner dat de mogelijkheden van het GBO bespreekt met het gezin en vervolgens het ingevulde aanmeldingsformulier met akkoord van het gezin toezendt aan de basiswerker. De toezending gebeurt naar het algemene mailadres van het plaatselijk OCMW van waaruit de dispatch gebeurt. De basiswerker contacteert het gezin op korte termijn op de voor hem meest passende manier en start het onthaaltraject. De hulpverlening gaat door op een plaats waar het gezin zich het meest comfortabel voelt. De doorverwijzer krijgt korte feedback. Het dossier wordt op de eerstvolgende vergadering van het GBO team geagendeerd, zodat de drie kernpartners er samen naar kunnen kijken in functie van de eigen expertise/vraagverheldering/proactieve aanpak/rechtenverkenning. Teneinde het dossier gestructureerd te bespreken, hanteert het team één centrale vragenlijst. Het GBO-team streeft naar: vraagverheldering, kortdurende hulp vanuit de drie kernpartners en gerichte doorverwijzing naar het achterliggend aanbod, met de nodige aandacht voor afstemming, continuïteit en nazorg van de hulp- en dienstverlening.

Tijdens de verdere looptijd van het traject houdt de basiswerker nauw contact met de netwerkpartners zodat eventuele signalen/vragen/noden die zij hebben verder aan bod komen binnen het GBO-team.

Het GBO-forum, bestaande uit dezelfde basiswerkers, komt twee keer per jaar samen. Een forum is onder meer het kanaal voor intervisie/coaching/sturing/kennisuitwisseling/goede praktijken,… 

Op 13 december 2019 gaat het eerste GBO-forum door waarbij TAO vanuit hun rol als ervaringsdeskundige een vormingssessie geeft over de leefwereld van armoede en concrete tips/tools aanreikt aangaande communicatie.  Aan de hand deze vorming beschikt de basiswerker over betere handvaten in het toepassen/screenen van de basisrechten voor een gezin. 

Het GBO-forum kan ook aangevuld worden met overige medewerkers van de kernpartners zodat ook zij de vinger aan de pols kunnen houden. Dit is zeker de opzet van het eerste GBO-forum, namelijk inzicht/kennis/feedback over de GBO-werking aanreiken aan de overige basiswerkers. 

Vanuit het GBO forum wordt ook participatief samen met alle betrokken basismedewerkers van de drie kernpartners aan de slag gegaan worden om de breed geformuleerde missie en visietekst te vertalen naar de concrete realiteit van het GBO samenwerkingsverband.

De werking/uitbouw/stroomlijning van deze activiteiten/structuur wordt verzekerd door de tewerkstelling van een 1/2de tijds proces- en coördinatiebegeleiding vanuit de Welzijnskoepel West-Brabant sinds juli 2019.

Tijdens de looptijd van het verdere traject 2020-2025 wordt deze structuur/werkwijze/wisselwerking verder gezet.

 

Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

• Participatie van de doelgroep:

De instroom van de doelgroep komt tot stand door een intense samenwerking met de netwerkpartners in de vijf gemeenten, die door hun werking op reguliere basis in contact komen met deze kwetsbare gezinnen. In een eerste fase : Kind & Gezin, Jeugdpolitie, lagere scholen en CLB’s. De procesbegeleider faciliteert de samenwerking tussen andere welzijns- en zorgactoren en de kern- en netwerkpartners door het maken van concrete afspraken. De afspraken met andere welzijns- en zorgactoren kunnen gaan over de wijze van zorgafstemming bij een cliënt, over het uitbreiden van het eigen samenwerkingsverband tussen de drie kernpartners met het achterliggend aanbod van deze welzijns- en zorgactoren. De afspraken met de netwerkpartners kunnen gaan over de afbakening van de doelgroep, de wijze van toeleiding,…

In een latere fase vanaf +- 2021 denken we aan een uitbreiding naar actoren zoals secundaire scholen, huizen van het kind, lokale loketten kinderopvang, dienstencentra, huisartsen, sociale diensten ziekenhuizen,… De bekendmaking van het GBO naar andere partners verloopt via bestaande lokale overlegplatformen, E-mailberichten met een begeleidende folder, telefonisch en/of persoonlijke afspraken.

De eigenlijke instroom/begeleiding van de gezinnen is mogelijk vanaf midden november 2019. De GBO-stuurgroep heeft reeds een samenwerking afgesloten met RISO, wat betreft het verzekeren van de participatie van de doelgroep. 

Nadat het GBO enige maanden concreet aan de slag gegaan is, zal RISO de bevraging van de doelgroep opnemen. De eerste bevraging gebeurt dus in 2020. RISO bevraagt volgens de zeven b’s, nl. bekend, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, betrouwbaar, betaalbaar en bruikbaar vijf betrokken gezinnen en vijf partners achter de gezinnen naar de eerste effecten, aanpak en de voor hen belangrijkste rechten om op te werken. Er is eveneens een bevraging van vijf niet bereikte gezinnen.    Uit deze bevraging ontstaat een gezamenlijk participatief verbetertraject tussen ouders, netwerk- en kernpartners. De GBO-stuurgroep bewaakt de implementatie van deze verbeteracties.

Deze bevraging zal minstens jaarlijks plaatsvinden in samenwerking met RISO zodat de noden/behoeften van de doelgroep binnen de werking van het GBO vorm krijgen. 

Nadat de meest impactvolle basisrechten werden vastgesteld, worden deze actief gepromoot/kenbaar gemaakt. Dit gebeurt via de gemeentelijke informatiekrant, de website van de kernpartners en/of het organiseren van informatiesessies/workshops voor gezinnen over de meest impactvolle basisrechten. Het organiseren van workshops/informatiesessies biedt de mogelijkheid tot participatie/dialoog met de doelgroep. Minstens jaarlijks wordt dergelijke activiteit georganiseerd en dit van zodra de meest impactvolle rechten helder werden gesteld.

• Participatie van de basiswerkers:

Het GBO-team, dat uit één à twee basiswerkers van de kernpartners bestaat, startte op 26 september 2019 met samenkomsten om de twee weken. Het GBO-team heeft volgende opdrachten: bespreken van concrete casussen, signaalfunctie/input leveren aan de GBO-stuurgroep, elkaars organisatie beter leren kennen zeker wat onthaalmodellen betreft om op termijn te komen tot één geïntegreerd onthaalmodel en intakeformulier. Hiertoe stelt elke basiswerker zijn eigen organisatie voor en deelt relevante schriftelijke informatie zoals het eigen intakeformulier en/of uitgeschreven processen. Om de samenwerking/communicatie te stroomlijnen zal in de toekomst gebruik gemaakt worden van één gedeeld digitaal platform, microsoft teams. De implementatie ervan is in 2020 voorzien. 

Het GBO-team startte in een eerste fase met het bespreken van bestaande en complexe casussen. Door de interactie tussen de kernpartners in het GBO team op basis van concrete dossiers ontwikkelen we op termijn een overzicht van basisrechten specifiek voor deze doelgroep, met daarin bijzondere focus op die basisrechten die het meest impact hebben op de leefsituatie van onze doelgroep. Dit luik krijgt niet enkel vorm door middel van interactie, maar ook door effectief de doelgroep hierin te laten participeren. (zie supra)

Vanaf 18 november 2019 kunnen netwerkpartners zoals de lagere scholen, CLB, jeugdpolitie en Kind & Gezin kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan twaalf jaar effectief aanmelden. De basiswerkers lichten voorafgaandelijk de GBO-werking toe aan deze netwerkpartners tijdens persoonlijke contacten, schriftelijk en/of op bestaande lokaal overlegplatformen. Deze bekendmaking verloopt gestructureerd aan de hand van een opgesteld communicatieplan. 

De netwerkpartners krijgen ook de nodige instrumenten/methodieken om de toeleiding mogelijk te maken. Dit gaat om een: folder, aanmeldingsformulier en privacyverklaring. Deze documenten zijn gedragen tot stand gekomen door een herhaalde bespreking/wisselwerking tussen het GBO-team en de GBO-stuurgroep. Het is de netwerkpartner dat de mogelijkheden van het GBO bespreekt met het gezin en vervolgens het ingevulde aanmeldingsformulier met akkoord van het gezin toezendt aan de basiswerker. De toezending gebeurt naar het algemene mailadres van het plaatselijk OCMW van waaruit de dispatch gebeurt. 

De basiswerker contacteert het gezin op korte termijn op de voor hem meest passende manier en start het onthaaltraject. De hulpverlening gaat door op een plaats waar het gezin zich het meest comfortabel voelt. De doorverwijzer krijgt korte feedback. 

Het dossier wordt op de eerstvolgende vergadering van het GBO team geagendeerd, zodat de drie kernpartners er samen naar kunnen kijken in functie van de eigen expertise/vraagverheldering/proactieve aanpak/rechtenverkenning. Teneinde het dossier gestructureerd te bespreken, hanteert het team één centrale vragenlijst. Het GBO-team streeft naar: vraagverheldering, kortdurende hulp vanuit de drie kernpartners en gerichte doorverwijzing naar het achterliggend aanbod, met de nodige aandacht voor afstemming, continuïteit en nazorg van de hulp- en dienstverlening.

Het GBO-forum, bestaande uit dezelfde basiswerkers, komt twee keer per jaar samen. Een forum is onder meer het kanaal voor intervisie/coaching/sturing/kennisuitwisseling/goede praktijken,…             

Op 13 december 2019 gaat het eerste GBO-forum door waarbij TAO vanuit hun rol als ervaringsdeskundige een vormingssessie geeft over de leefwereld van armoede en concrete tips/tools aanreikt aangaande communicatie.  Aan de hand deze vorming beschikt de basiswerker over betere handvaten in het toepassen/screenen van de basisrechten voor een gezin. 

Het GBO-forum kan ook aangevuld worden met overige medewerkers van de kernpartners zodat ook zij de vinger aan de pols kunnen houden. Dit is zeker de opzet van het eerste GBO-forum, namelijk inzicht/kennis/feedback over de GBO-werking aanreiken aan de overige basiswerkers. Vanuit het GBO forum wordt ook participatief samen met alle betrokken basismedewerkers van de drie kernpartners aan de slag gegaan om de breed geformuleerde missie en visietekst te vertalen naar de concrete realiteit van het GBO samenwerkingsverband.

 

Criterium 4: Delen van expertise.

De expertise tussen de drie kernpartners wordt gedeeld door middel van vergaderingen/overleg/interactie binnen de projectstructuur, in casu de GBO-stuurgroep, het GBO-team en het GBO-forum.

De GBO-stuurgroep bestaat uit één beleidsmedewerker van het CAW, de diensten voor maatschappelijk werk binnen de mutualiteiten, de OCMW’s van Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel. De GBO-stuurgroep komt maandelijks samen en heeft volgende opdrachten:

De stuurgroep zet de algemene bakens uit.

De stuurgroep neemt kennis van de input/bevindingen/knelpunten/tools/goede praktijken/nieuwe samenwerkingsverbanden van het GBO team. De procesbegeleider faciliteert de doorstroming van informatie in beide richtingen. 

De stuurgroep analyseert deze input en gaat er gericht mee aan de slag.

De stuurgroep zorgt voor de informatiedoorstroming van het GBO team naar het GBO forum. 

De stuurgroep zorgt voor een rapportering naar de Vlaamse overheid.

Het GBO-team bestaat uit één tot twee basiswerkers van het CAW, de diensten voor maatschappelijk werk binnen de mutualiteiten, de OCMW’s van Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel. In de beginfase komt het team om de twee weken samen. Nadien wordt de samenkomst bekeken in functie van de concrete dossiers/noden/behoeften van de doelgroep. 

Het GBO-team heeft volgende opdrachten:

Een signaalfunctie opnemen/input leveren aan de GBO-stuurgroep.

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk onthaalmodel en/of intakeformulier door zicht te krijgen op elkaars werking/aanbod/onthaalmodel. Dit gebeurt door samen te werken in concrete dossiers en informatie te delen over het achterliggend hulpverleningsaanbod.

Het outreachend en proactief principe verder vorm geven. Dit kan door de interactie tussen de kernpartners in het GBO team op basis van concrete dossierbesprekingen en op basis van een verkennend onderzoek binnen het eigen samenwerkingsverband en daar buiten. Dit gaat over het onderzoeken van outreachende/proactieve initiatieven binnen andere GBO’s, de initiatieven die bestaan binnen het eigen netwerk di. bij één van de kernpartners.

Zicht krijgen op samenwerkingsverbanden die al bestaan tussen bepaalde kernpartners en andere welzijnsactoren. Deze andere welzijnspartners kunnen hun "aanbod" ontsluiten en verbreden naar alle kernpartners GBO binnen de eerstelijnszone Grimbergen. Dit inzicht gebeurt onder meer aan de hand van de dossierbespreking.

Het GBO-forum, bestaande uit dezelfde basiswerkers, komt twee keer per jaar samen. Een forum is onder meer het kanaal voor intervisie/coaching/sturing/kennisuitwisseling/goede praktijken,… 

Op 13 december 2019 gaat het eerste GBO-forum door waarbij TAO vanuit hun rol als ervaringsdeskundige een vormingssessie geeft over de leefwereld van armoede en concrete tips/tools aanreikt aangaande communicatie.  Aan de hand deze vorming beschikt de basiswerker over betere handvaten in het toepassen/screenen van de basisrechten voor een gezin. 

Het GBO-forum kan ook aangevuld worden met overige medewerkers van de kernpartners zodat ook zij de vinger aan de pols kunnen houden. Dit is zeker de opzet van het eerste GBO-forum, namelijk inzicht/kennis/feedback over de GBO-werking aanreiken aan de overige basiswerkers.

De uitnodigingen/verslagen van deze vergaderingen, de ontwikkelde methodieken/instrumenten, het achterliggend hulpverleningsaanbod van de kernpartners, zullen in de toekomst digitaal ontsloten/gedeeld worden via microsoft teams. De implementatie is in 2020 voorzien.

De werking/uitbouw/stroomlijning van deze activiteiten/structuur wordt verzekerd door de tewerkstelling van een 1/2de tijds proces- en coördinatiebegeleiding vanuit de Welzijnskoepel West-Brabant sinds juli 2019.

 

Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

• Outreachend:

De instroom van de doelgroep komt tot stand door een intense samenwerking met de netwerkpartners in de vijf gemeenten, die door hun werking op reguliere basis in contact komen met deze kwetsbare gezinnen. In een eerste fase : Kind & Gezin, Jeugdpolitie, lagere scholen en CLB’s. Deze actoren komen in contact met kwetsbare gezinnen (bijv. Kind & Gezin komt bij vele gezinnen thuis) en zij kunnen zorgen voor de toeleiding. Dit zijn gezinnen die anders misschien onder de radar blijven. In een latere fase vanaf +- 2021 denken we aan een uitbreiding naar actoren zoals secundaire scholen, huizen van het kind, lokale loketten kinderopvang, dienstencentra, huisartsen, sociale diensten ziekenhuizen,…

De procesbegeleider faciliteert de samenwerking tussen andere welzijns- en zorgactoren en de kern- en netwerkpartners door het maken van concrete afspraken. De afspraken met de netwerkpartners kunnen gaan over de afbakening van de doelgroep, de wijze van toeleiding,…

De basiswerkers zorgen aan de hand van een communicatieplan voor de actieve bekendmaking van het GBO aan de netwerkpartners. De bekendmaking gebeurt zowel per E-mail, persoonlijk als tijdens lokale overlegplatformen.

Het zijn deze netwerkpartners die gezinnen waarover ze zich zorgen maken, aanmelden bij het GBO-team. Op dit aanmeldingsformulier dat per E-mail toegezonden wordt, vermeldt de netwerkpartner op welke manier het gezin gecontacteerd wens te worden, hetzij per telefoon, per E-mail of per post. Een basiswerker van het GBO-team neemt vervolgens met het gezin contact op en maakt afspraken over de verdere hulpverlening. De hulpverlening gaat door op een plaats waar het gezin zich het meest comfortabel voelt.

Binnen de vergaderingen van het GBO-team krijgt het outreachend principe verder vorm. Dit kan door de interactie tussen de kernpartners in het GBO team op basis van concrete dossierbesprekingen en op basis van een verkennend onderzoek binnen het eigen samenwerkingsverband en daar buiten, maar ook door de concrete participatie van de doelgroep door middel van de jaarlijkse kwalitatieve bevraging in samenwerking met RISO.

• Proactief:

Binnen het GBO-team onderzoeken we op basis van concrete dossierbesprekingen en op basis van een verkennend onderzoek binnen het eigen samenwerkingsverband en daar buiten, maar ook op basis van de eigen inbreng/expertise van elke kernpartner welke basisrechten het meest impactvol zijn. De impact van deze basisrechten worden jaarlijks afgetoetst door middel van een kwalitatieve bevraging van de doelgroep in samenwerking met RISO. Dit kan leiden tot een bijsturing van de meest impactvolle rechten. Eens de meest impactvolle rechten helder zijn, worden deze actief gecommuniceerd naar de doelgroep. Dit gebeurt tijdens ontmoetingsmomenten of workshops waar wederzijdse dialoog centraal staat. 

In de verdere toekomst denken we aan de ontwikkeling van een checklist met een oplijsting van de meest elementaire basisrechten of de ontwikkeling van een digitale rechtenkaart, gekoppeld aan de Vlaamse rechtenverkenner of de federale app. mybenefits. Een automatische rechtenverkenning behoort misschien ook tot de mogelijkheden. Dit is te bekijken in overleg met overige overheden.  De evolutie van dergelijke stappen zullen blijken tijdens de looptijd van het traject.