netwerk draad

Crisisnetwerk Halle-Vilvoorde in de steigers

Binnen de regio Halle-Vilvoorde leeft reeds langer de nood aan een opvang- en hulpverleningsnetwerk voor volwassenen die zich in een acute en plotse crisissituatie bevinden. Op dit moment kan hier vaak geen adequaat of gestroomlijnd antwoord op geboden worden. 

Onder crisis verstaan we het volgende:

  • acute noodsituatie waar door de betrokkene, zijn/haar omgeving en de hulpverlener wordt ingeschat dat een onmiddellijk tijdelijk ingrijpen in het hier en nu aangewezen is
  • onvoorspelbaar in omvang en tijd
  • keerpunt met zowel risico’s als kansen 

De welzijnskoepel werkt mee aan de uitbouw van een crisisnetwerk in de regio Halle-Vilvoorde, en dit in het kader van het doorbraakproject. 

Een werkgroep bestaande uit verschillende partners (CAW, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Regionaal zorgplatform, GGZ-netwerk SAVHA?!, Welzijnskoepel, …) heeft hier de schouders onder gezet.

Deze stappen werden reeds genomen:

  • Kwantitatief cijfermateriaal verzamelen
  • Kwalitatief cijfermateriaal verzamelen door middel van focusgroepen
  • Op 16 mei 2023 werd een evenement omtrent dit thema gehouden. De noodzaak alsook de voordelen van het oprichten van een (sub)regionaal netwerk werden toen toegelicht. 

De volgende stap is het uitwerken van dit netwerk, niet meteen voor de hele regio Halle-Vilvoorde, maar door kleinschalig te starten in subregio’s. Een samenwerking tussen lokale besturen, politiezones, hulpverleners en aanbieders van opvangplaatsen zal hiervoor cruciaal zijn.

Er blijkt alvast een grote bereidheid en interesse te bestaan om het crisisnetwerk vorm te geven. 

To be continued!