Privacy & Cookies

Uw recht op privacy

De Welzijnskoepel West-Brabant (Welzijnsvereniging), met zetel te Kapelleveld 8, 1742 Ternat en ondernemingsnummer 0467.270.576 , verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar taken en opdrachten. Zij verbindt er zich toe de Europese privacywetgeving GDPR ¹ (General Data Protection Regulation) tot bescherming van persoonsgegevens te respecteren en zorgvuldig na te leven. Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze wetgeving.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De welzijnsvereniging is de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van al uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in een fysiek beveiligde omgeving en op logisch beveiligde systemen. Deze informatie is enkel toegankelijk voor de eigen personeelsleden (vast en tijdelijk). Al onze werknemers krijgen tevens duidelijke richtlijnen en worden gesensibiliseerd en bewust gemaakt aangaande de gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

De Welzijnskoepel West-Brabant garandeert dat :
• Uw persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt om de door u gevraagde opdracht uit te kunnen uitvoeren of om aan de wettelijke dienstverlening te voldoen ;
• Uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt ;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling ;
 • Uw persoonsgegevens enkel bewaard blijven gedurende de periode van de dienstverlening, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn verplicht is ;
 • Uw persoonsgegevens enkel kunnen worden doorgegeven aan andere organisaties, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten ;
 • In geen enkel ander geval uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van een aantal verschillende categorieën van betrokkenen.
 • Cliënten : dit zijn alle personen die client zijn voor een specifieke dienstverlening ;
 • Zorg- of hulpontvangers (tevens cliënten) : dit zijn alle personen die client zijn van de dienst ‘Regionale dienst Gezinszorg’ ;
 • Leden : personen die hun eigen organisatie vertegenwoordigen of zetelen in de werking van de welzijnsvereniging ;
 • Derden : dit zijn alle personen die niet onder één van bovenstaande categorieën kunnen ingedeeld worden, maar die toch in contact komen met de welzijnsvereniging en waar bijgevolg persoonsgegevens van kunnen verwerkt worden (vb. sollicitanten).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In functie van de diensten waarop men beroep doet kan of zal de welzijnsvereniging een aantal persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens : naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer … ;
 • Mogelijke gezondheids- en medische gegevens van cliënten ;
 • Financiële gegevens : bankrekeningnummer … ;
 • Loopbaan en/of beroepsgegevens ;
 • Persoonlijke kenmerken : leeftijd, geslacht, burgerlijke staat … ;
 • Afbeeldingen ;
 • Sociale gegevens: de gegevens die voortvloeien uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), het agentschap Zorg & Gezondheid zoals o.a. , attesten derde betalers, inkomsten, …

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond?

Uw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, welke afhangen van de diensten waarop u beroep doet en/of uw hoedanigheid (client, zorgontvanger, lid, derden) waarin u met ons in contact komt. Algemene persoonsgegevens kunnen zijn :

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en voornaam en adres voor inschrijvingen of registratie in onze systemen en het opvolgen van vragen of klachten ;

A. Overeenkomsten
Indien u beroep doet op specifieke diensten zoals ‘Collectieve schuldregeling’ of ‘Regionale dienst Gezinszorg’, zullen een aantal van uw persoonsgegevens nodig zijn om deze dienstverlening efficiënt te laten verlopen. Om deze overeenkomsten te kunnen sluiten, zal de welzijnsvereniging daarom mogelijk deze gegevens verwerken :

 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, loon en inkomsten voor betaling van facturen of voor hulp bij inkopen, of berekening van gebruikersbijdragen ;
 • Lidmaatschap van één van de samenwerkende ziekenfondsen, om eventuele voordelen te voorzien ;
 • Huisvesting en onroerend goed ;
 • Mogelijke medische gegevens voor hulp- en zorgbehoevenden ;
 • Speciale voorzieningen in het kader van een beperking ;
 • Contactgegevens van derden (bv familieleden) in geval van nood.

Niet al deze gegevens worden in elke overeenkomst opgevraagd. Deze opsomming dient enkel om een beeld te geven van wat kan opgevraagd worden. Indien het wenselijk is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld, dan zal de welzijnsvereniging een kwaliteitsvolle dienstverlening trachten te bieden, maar kan geen garantie geven om met onvolledige gegevens aan uw behoeften te voldoen.  

B. Wettelijke verplichtingen
Wanneer u gebruik wil maken van onze diensten, dan zullen een aantal gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit zijn o.a. alle gegevens nodig voor :

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de dienstverlening rust ;
 • Het voldoen aan subsidieverplichtingen ;
 • De toegang te verlenen tot federale en Vlaamse overheidsplatformen voor de eigen medewerkers ;
 • een audit die een verbetering van de kwaliteit van onze diensten beoogt ;

C. Toestemming
Voor sommige gegevens en sommige verwerkingen zal de welzijnsvereniging uw toestemming moeten vragen. Wij garanderen dat u uw toestemming vrij, expliciet en geïnformeerd zal kunnen geven. U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken, wat u kan doen per post of per e-mail (privacy@welzijnskoepelwb.be) t.a.v. onze Data Protection Officer .

D. Gerechtvaardigd belang
De welzijnsvereniging heeft als rechtspersoon enkele belangen die zij moet behartigen, niet alleen om de werking binnen de welzijnsvereniging vlot te laten verlopen, maar ook om de dienstverlening te verduidelijken, om in te spelen op de huidige en toekomstige behoeften en om te leren uit de ervaringen die de welzijnsvereniging opdoet. Onder het gerechtvaardigd belang hoort ook het versturen van nieuwsbrieven. De welzijnsvereniging wil haar leden, cliënten zorgontvangers en derden op de hoogte houden van nieuws, ontwikkelingen en activiteiten van de welzijnsvereniging, weliswaar met een afweging tussen het belang van de welzijnsvereniging en uw belang om geïnformeerd te blijven omtrent onze werking.

Uw rechten als betrokkene

 • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens in te kijken.
 • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen of te verbeteren. Indien de Welzijnskoepel West-Brabant geen wettelijke redenen meer heeft aangaande de verdere verwerking van uw gegevens, of indien uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de beoogde dienstverlening, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken omtrent de gegevens die we voor u verwerken kan u richten aan onze Data Protection Officer. Dit kan per post gericht aan de Welzijnskoepel West-Brabant, Kapelleveld 8, 1742 Ternat of via het versturen van een e-mail aan privacy@welzijnskoepelwb.be.
Wij verbinden er ons toe om uw vraag of verzoek te beantwoorden binnen de 20 werkdagen. Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kan u ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, via het e-mailadres contact@apd-gba.be

¹ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.